Có 1 kết quả:

lǎo shi bā jiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) docile
(2) well-behaved
(3) biddable