Có 1 kết quả:

lǎo zhuō

1/1

lǎo zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old fart (usually in self-reference)
(2) geezer

Một số bài thơ có sử dụng