Có 1 kết quả:

lǎo bǎn niáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) female proprietor
(2) lady boss
(3) boss's wife