Có 1 kết quả:

lǎo yóu zi

1/1

lǎo yóu zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) wily old fox
(2) crafty fellow