Có 1 kết quả:

lǎo yān qiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) heavy smoker
(2) chain smoker
(3) life-long smoker