Có 1 kết quả:

lǎo fù

1/1

lǎo fù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father
(2) old man
(3) venerable sir

Một số bài thơ có sử dụng