Có 1 kết quả:

lǎo yé zi

1/1

lǎo yé zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) my (you etc) old father
(2) polite appellation for an elderly male