Có 1 kết quả:

lǎo bǎi xìng

1/1

lǎo bǎi xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ordinary people
(2) the "person in the street"
(3) CL:個|个[ge4]