Có 1 kết quả:

lǎo huáng lì

1/1

lǎo huáng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. last year's calendar (almanac)
(2) fig. ancient history
(3) obsolete practice
(4) old-fashioned principle