Có 1 kết quả:

lǎo zǒng

1/1

lǎo zǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) boss
(2) executive