Có 1 kết quả:

lǎo jiù

1/1

lǎo jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outmoded
(2) old-fashioned