Có 1 kết quả:

lǎo jì fú lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. an old steed in the stable still aspires to gallop 1000 miles (idiom); fig. aged person with great aspirations

Một số bài thơ có sử dụng