Có 1 kết quả:

lǎo shǔ lā guī , wú cóng xià shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) like mice trying to pull a turtle, nowhere to get a hand grip (idiom)
(2) no clue where to start