Có 1 kết quả:

lǎo shǔ tuō mù xiān , dà tóu zài hòu tou

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) when the mice drag a shovel, the biggest thing comes second
(2) the tip of the iceberg
(3) the cockroach principle