Có 1 kết quả:

kǎo shàng

1/1

kǎo shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pass a university entrance exam