Có 1 kết quả:

kǎo zhòng

1/1

kǎo zhòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pass an exam