Có 1 kết quả:

kǎo rù

1/1

kǎo rù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass entrance exam
(2) to enter college after a competitive exam