Có 1 kết quả:

kǎo fēn

1/1

kǎo fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grade
(2) exam mark