Có 1 kết quả:

kǎo qū

1/1

kǎo qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the exam area
(2) the district where an exam takes place