Có 1 kết quả:

kǎo qǔ

1/1

kǎo qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pass an entrance exam
(2) to be admitted to