Có 1 kết quả:

kǎo chá duì

1/1

kǎo chá duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) investigation team
(2) scientific expedition