Có 1 kết quả:

kǎo lǜ

1/1

kǎo lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to think over
(2) to consider
(3) consideration