Có 1 kết quả:

kǎo chá

1/1

kǎo chá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to investigate
(2) to study