Có 1 kết quả:

kǎo yán

1/1

kǎo yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to sit an entrance exam for a graduate program