Có 1 kết quả:

kǎo jiū

1/1

kǎo jiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to investigate
(2) to check and research
(3) exquisite