Có 1 kết quả:

kǎo shì

1/1

kǎo shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take an exam
(2) exam
(3) CL:次[ci4]