Có 1 kết quả:

kǎo zhèng

1/1

kǎo zhèng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to do textual research
(2) to make textual criticism