Có 1 kết quả:

kǎo shì juàn

1/1

kǎo shì juàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exam paper
(2) test paper
(3) CL:張|张[zhang1]