Có 1 kết quả:

kǎo jìn

1/1

kǎo jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to gain entry by passing an exam
(2) to be admitted to (a college etc)