Có 1 kết quả:

kǎo liáng ㄎㄠˇ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to consider
(2) to give serious consideration to sth
(3) consideration