Có 1 kết quả:

kǎo yàn

1/1

kǎo yàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to test
(2) to put to the test
(3) trial
(4) ordeal