Có 1 kết quả:

ér bù xū

1/1

ér bù xū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

without needing (to so sth)