Có 1 kết quả:

ér qiě

1/1

ér qiě

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

và, hơn nữa

Từ điển Trung-Anh

(1) (not only ...) but also
(2) moreover
(3) in addition
(4) furthermore

Một số bài thơ có sử dụng