Có 1 kết quả:

ér hòu

1/1

ér hòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) after that
(2) then

Một số bài thơ có sử dụng