Có 1 kết quả:

ér lì zhī nián

1/1

ér lì zhī nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

aged thirty (see 三十而立)