Có 1 kết quả:

ér yán

1/1

ér yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

with regard to (preceding phrase)

Một số bài thơ có sử dụng