Có 1 kết quả:

shuǎ zuǐ pí

1/1

shuǎ zuǐ pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show off with clever talk
(2) big-headed
(3) a smart-ass