Có 1 kết quả:

shuǎ zi

1/1

shuǎ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play
(2) to have fun