Có 1 kết quả:

shuǎ xiǎo cōng ming

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to get smart
(2) to resort to petty tricks