Có 1 kết quả:

shuǎ shǒu wàn

1/1

shuǎ shǒu wàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play tricks
(2) to maneuver