Có 1 kết quả:

shuǎ hóu

1/1

shuǎ hóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get a monkey to perform tricks
(2) to put on a monkey show
(3) to make fun of sb
(4) to tease