Có 1 kết quả:

shuǎ huā zhāo

1/1

shuǎ huā zhāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to play tricks on sb