Có 1 kết quả:

nài lì

1/1

nài lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

endurance