Có 1 kết quả:

nài láo

1/1

nài láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardy
(2) able to resist hardship