Có 1 kết quả:

nài xǐ dí xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) washing or color fastness
(2) launderability