Có 1 kết quả:

nài rè

1/1

nài rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heat resistant
(2) fireproof