Có 1 kết quả:

gēng nú

1/1

gēng nú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) agricultural slave
(2) serf