Có 1 kết quả:

gēng zhòng

1/1

gēng zhòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to till
(2) to cultivate