Có 1 kết quả:

gèng zhě yǒu qí tián

1/1

Từ điển Trung-Anh

"land to the tiller", post-Liberation land reform movement instigated by the CCP