Có 1 kết quả:

hào lì

1/1

hào lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to require much effort